සමාජ ඒකාබද්ධතා සතිය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද ද්වීභාෂා සහන කවුළු විවෘත කිරීමේ වැඩසටහන

ප්‍රාදේශිය  ලේකම්   කොට්ඨාස  මට්ටමින්  සමාජ  ඒකාබද්ධතා  වැඩසටහන්  ක්‍රියාත්මක කිරිමත් ද්වීභාෂාවෙන් සේවය සැපයීමත් ද්වීභාෂා සහන කවුළු පිහිටුවීමේ අරමුණ වේ. සමාජ ඒකාබද්ධතා සතිය තුළ දිවයින පුරා ද්වීභාෂා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සහන කවුළු 22 ක් විවෘත කිරීමට නියමිත අතර පහත සඳහන් දිනවල සහන කවුළු 12 ක් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විවෘත කර ඇත.

දිනය

දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය

2012.07.17

මහනුවර 1. පන්විල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
2. පස්බාගේ කෝරළේ  ප්‍රාදේශිය ලේකම්  කාර්යාලය
3. උඩපළාත  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
4. උඩුනුවර  ප්‍රාදේශය  ලේකම්  කාර්යාලය
කෑගල්ල 5. මාවනැල්ල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
6. යටියන්තොට  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය

2012.07.18

බදුල්ල 7. හල්දුම්මුල්ල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම් කාර්යාලය
8. හාලිඇල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
9. ලුණුගල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
10. සොරණෑතොට  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය
කළුතර 11. බේරුවල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්   කාර්යාලය
ගම්පහ 12. වත්තල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය

 

1956
ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

වීඩියෝ නාළිකාව